Mateřská škola

Aktuální informace

img22. 1. divadlo LUK „Medvíďata“ (50,-) 9:30

Kontakty

Informace pro rodiče


Stravné

img Aktuální seznam zobrazíte kliknutím na obrázek vlevo. Více informací ohledně placení obědů najdete v následujícím odstavci Placení obědů.

Obědy se platí hotově ve škole v kanceláři vedoucí jídelny (pro děti chodící do školy), nebo ve školce (pro děti/rodiče ze školky). Pokud jsou děti-sourozenci zároveň ve škole i školce, lze platit vše ve školce. Další možností je platit převodem. V tomto případě použijte následující : číslo účtu 4255870217/0100, variabilní symbol: 60202.
 Inkaso první platbu oznamte p. Renatě Bínové - důvodem je možné zpoždění těchto plateb.

Platbu je možné provádět i svolením k inkasu. Formulář vám na požádání vydá, či elektronickou poštou zašle vedoucí školní jídelny.

Stravné se vybírá na daný měsíc vždy na počátku měsíce. Rodiče si sami budou odhlašovat obědy u vedoucí školní jídelny – buď den předem, nebo v daný den nejpozději do 7.30 hod.

Odhlášení je možné: mobil 602 626 775 (stačí i SMS),
nebo e-mail: jidelna.skolakajov@seznam.cz.

Pokud budete dopředu vědět, že dítě nebude chodit např. týden na obědy , je možné nahlásit dopředu a bude vám ponížena částka za stravné (předem objednané rekreace, …)

menu Aktuální jídelní lístek - klikněte na obrázek vlevo

img Od 13. 12. 2014 vstupuje v platnost směrnice 1169/2011 EU podle které musí být na jídelním lístku označeny alergeny. Seznam alergenů je k nahlédnutí u jídelních lístků (také obrázek vpravo).

Od 1.1. 2017 dochází ke zvýšení ceny oběda dle platné legislativy

Pro děti v mateřské škole
Strávníci do 6 letStrávníci 7 - 10 let
Svačina I.6 Kč7 Kč
Oběd18 Kč20 Kč
Svačina II.6 Kč6 Kč
Po obědě (svačina I. + oběd)24 Kč257Kč
Celý den30 Kč33 Kč

Pro děti v základní škole
Strávníci 7 - 10 letStrávníci 11 - 14 let
Oběd20 Kč22 Kč

Logopedie

Při vstupu do školy je dobré, když dítě nemá žádné logopedické vady. Pokud se vyskytují, nabízíme ve škole logopedickou nápravu. Probíhá jednou týdně, nemusí na ni spolu s dítětem chodit nikdo z rodičů. Ale je nutné domácí denní procvičování. Právě k němu jsou určené texty, které si zde můžete stáhnout.

Co to je, když se řekne ...dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie ...

poruchy učení
Termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy.

dyslexie - porucha čtení
Je nejznámějším pojmem z celé skupiny poruch učení. Začalo se o ní hovořit nejdříve, protože nejnápadněji ovlivňovala školní úspěšnost dítěte. Jak uváděly starší definice, při této poruše je úroveň čtení výrazně nižší než všeobecná inteligence dítěte.

dysgrafie - porucha psaní
Často bývá zahrnuta pod pojem dyslexie. Postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtížně pamatuje písmena, obtížně je napodobuje.

dysortografie - porucha pravopisu
Vyskytuje se často spolu s dyslexií a dysgrafií. Děti s touto poruchou bývají často označovány jako děti s dyslexií. Porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů. Děti s touto poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé slabiky atd.

dyskalkulie - porucha matematických schopností
Projevuje se mimo jiné obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 6 - 9), záměnami čísel (např. 2008 - 2800), neschopností provádět matematické operace (sčítání, odečítání, násobení, dělení), poruchami v prostorové a pravolevé orientaci.

lehká mozková dysfunkce (LMD)
Syndrom lehké mozkové dysfunkce se vztahuje na děti téměř průměrné, průměrné nebo nadprůměrné obecné inteligence
s určitými poruchami učení či chování, v rozsahu od mírných po těžké, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrálního nervového systému. Tyto odchylky se mohou projevovat různými kombinacemi oslabení ve vnímání, tvoření pojmů, řeči, paměti a v kontrole pozornosti, popudů nebo motoriky.

Mezi dys-poruchy nepočítáme pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí vývojově nezralých, u dětí s inteligencí na hranici mentální retardace. Jako poruchu nelze označovat výskyt pouze jednoho z projevů poruch učení, např. záměny krátkých a dlouhých samohlásek.

Má vaše dítě vzdělávací problémy?

* Má dítě částečné potíže se čtením nebo hláskováním?
* Sestavuje čísla nebo písmena špatným způsobem, například zaměňuje15 s 51, 6 s 9, b za d…?
* Přečte sice nějaké slovo, ale už je hladce nezvládne podruhé, na konci stránky?
* Hláskuje slovo několika způsoby, ale vždy špatně?
* Má potíže s pochopením gramatických časů a vidů?
* Plete si levou stranu s pravou?
* Na otázky položené ústně sice odpovídá dobře, ale jsou-li psané, má s nimi potíže?
* Jeví se Vám jako neobyčejně nemotorné?
* Má potíže se slovním přízvukem?

V takových případech je možné, že patří do skupiny dětí se specifickými poruchami učení. Jsou to děti, které při vyhovujících intelektových předpokladech mají velké obtíže při nácviku čtení, psaní i v matematice. Nejčastější poruchou tohoto druhu je vývojová dyslexie.

Problémy dyslektiků:
* bezmoc v učení
* malá motivace
* kumulace neúspěchů
* nesplnění rodičovských očekávání
* nízké sebevědomí
* deprese
Dyslektik není hlupák !

Rizikové děti mohou začínat pozdě mluvit, obtížně se vyjadřují, mají malou slovní zásobu, nedokáží vytleskat slovo po slabikách … Nic z toho však nemusí znamenat, že dítě bude skutečně dyslektické - mnohdy jde jen o vývojové opoždění, které se za pár měsíců srovná. Je-li Vaše dítě dyslektické, dysgrafické či dysortografické, neznamená to, že by mělo sníženou inteligenci. Dyslektici mají větší problémy se svým okolím než se svým problémem. Jsou to lidé, kteří lépe myslí, než čtou. Pro některé je snadnější myšlenky udělat než verbálně vyjádřit. I člověk, který špatně čte nebo píše, může prožít nesmírně bohatý život.

Co dělat při objevení problémů:
Většina rodičů ví, že jakmile začne mít dítě ve škole těžkosti, měli by co nejrychleji navštívit pedagoga zabývajícího se poruchami učení. Někdy se však mylně domnívají, že od něj dítě dostane jakési potvrzení, které je zprostí nutnosti naučit se číst a psát. Opak je ovšem pravdou. Úkolem pedagoga je najít způsob, jak se to či ono dítě nejlépe číst a psát naučí. Tento recept se samozřejmě může lišit od školních osnov - pak je o něm třeba s učitelem diskutovat. Učitel může k dítěti změnit postoj. Společným úkolem pak je učit děti "ustát" situace, naučit se využívat klady i zápory. Každý nám může něco dát. Jedni pomáhají druhým, jedni druhé obohacují. Důležitý je pocit dítěte.

Jak obtížím předcházet:
* věnovat rozvoji řeči dostatek času
* mluvit s malými dětmi správně, dbát na artikulaci, nemazlit se
* denně dětem ukazovat obrázky a číst; důležité jsou básničky a říkadla, která rozvíjejí rytmus řeči
* rozvíjet slovní zásobu pomocí her se slovy
* rozvíjet motorické dovednosti a přesnost vnímání

Desatero pro rodiče:
  1. Ubezpečte svoje dítě v tom, že je milujete bez ohledu na jeho obtíže.
  2. Vysvětlete mu, že tyto problémy nenastaly jeho vinou; netrestejte je za nezaviněný neúspěch.
  3. Dělejte vše pro to, abyste vylepšili jeho sebevědomí, najděte jim činnost, ve které mohou zažít úspěch.
  4. Podporujte je v rozvíjení ostatních schopností a nešetřete při tom chválou.
  5. Podporujte je zvláště v těch zájmech, s nimiž souvisejí bohaté sociální kontakty.
  6. Dbejte na to, aby ve vaší domácnosti panovalo ve chvílích, kdy se dítě učí, ticho.
  7. Oceňujte pokrok, který dítě ve čtení či psaní dělá, dyslektické děti potřebují zažít úspěch ještě více než ostatní.
  8. Pomozte mu s domácími úkoly, ale nedělejte je za ně.
  9. Pomozte mu organizovat si nejen učení, ale i volný čas.
  10. Nešetřete humorem a smysl pro něj pěstujte i v dítěti.

Na koho se obrátit?
Zcela určitě především na třídního učitele, který zajistí spolupráci se speciálním pedagogem naší školy. Třídní učitel dále zajistí v případě zájmu a souhlasu rodičů vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a především postupné uskutečňování doporučených postupů.