Školská rada

Podle nového školského zákona (ZÁKON č.561/2004 Sb.) má být do konce roku 2005 na každé škole zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel školy ( obec), zároveň určí počet členů, ten může být 3 - 18. Jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy, jednu třetinu pak volí zákonní zástupci žáků školy (rodiče).
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. První zasedání svolává ředitel školy, musí se uskutečnit do 30 dnů od voleb.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Ředitel školy není členem školské rady, jejího zasedání se účastní pouze na vyzvání předsedy.

Školská rada:
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady

Nová Školská rada bude pracovat ve složení: Marie Najbrtová, Jan Radimský , Martina Kopřivová, Libuše Semecká, Petra Žílová a Petra Michálková.

Kontaktní e-mail : skolskarada.kajov@seznam.cz

Zápisy z jednání školské rady

Všechny zápisy školské rady najdete na stránce Dokumenty, nebo přímo zde.