Školní řád

Vypracovala: Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka školy
Schválila: Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 30. 3. 2012
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 5. 2012
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 5. 2012

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a školské služby
 • být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělání
 • kdykoli požádat pracovníky školy o pomoc při řešení problémů
 • vyjadřovat své názory a nesmějí za ně být jakýmkoli způsobem

2. Žáci jsou povinni:

 • pravidelně chodit do školy, ve třídě být nejméně deset minut před začátkem výuky
 • ve škole chovat slušně, dbát pokynů pedagogických a ostatních pracovníků
 • ukázněně se chovat i na veřejnosti
 • pomáhat spolužákům zejména mladším
 • být vhodně a čistě oblečeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy
 • šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, nenosit do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním
 • chránit zdraví své i spolužáků
 • v době pobytu ve škole mít vypnuté mobilní telefony a nevyndávat je z tašek

Práva a povinnosti zákonných zástupců

1. Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o prospívání dítěte a na informace o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, konzultovat s učitelkou výchovné i jiné problémy svého dítěte
 • vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí
 • na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • domlouvat se s učitelkou na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte
 • projevit jakékoli připomínky k provozu učitelce nebo ředitelce školy

2. Zákonní zástupci žáka jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • informovat školu o:
  • zdravotní způsobilosti žáka a případných změnách způsobilosti
  • zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání
  • tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně druhu postižení
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst.2 a 3a) školského zákona č. 561/2004Sb.

II. Provoz a vnitřní režim školy

1. Režim činnosti ve škole

Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejícími činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně- patologických jevů

 • Budova je otevřena od 6.45 pro děti, které chodí do ranní družiny. Dozor v šatně vykonává p. školnice. Děti se přezují, převlečou a odcházejí do ŠD. Škola se zamyká v 7.25 hod.
 • Pro děti, které nechodí do ranní družiny, se budova školy otvírá v 7.40. Dozor v šatně vykonává p. školnice. Děti se přezují, převlečou a odcházejí do tříd.
 • Vyučování začíná v 8.00. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Přestávky mezi hodinami jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 25 minut.
 • O velké přestávce (9.40 - 10.05) jdou děti s pedagogem vykonávajícím dozor, na školní hřiště, nebo do tělocvičny.
 • Po skončení dopoledního vyučování se děti přesunou v 12.00 na oběd s paní vychovatelkou, ve 12.55 s vyučujícími.
 • Dozory jsou vykonávány vyučujícími a vychovatelkou ŠD podle plánu dozorů
 • Za pobyt ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši poplatku stanovuje ředitel školy, popletek je splatný vždy nejpozději k 15. dni daného měsíce.
 • V období školního vyučování může ředitel ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

2. Režim akcí mimo školu

 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobený k právním úkonům.
 • Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.
 • Každou plánovanou akci projedná organizující pedagog předem s vedením školy. Organizující pedagog je také zodpovědný za dodržování předpisů o BOZ
 • Součástí výuky je také výuka plavání všech ročníků školy. Do výuky mohou být po projednání s ředitelem školy zařazeny i další aktivity (bruslení, dopravní výchova)
 • Při zapojení školy do soutěží BOZ žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje BOZ žáků organizátor.

3. Docházka do školy

 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně, nebo telefonicky.
 • Písemnou omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci.
 • Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel, nebo ředitel, může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení.
 • Při dlouhodobé absenci uvolňuje žáka ředitel školy na písemnou žádost rodičů dodanou před počátkem takové absence ( např. rodinná rekreace)
 • Na 1 den uvolňuje žáka třídní učitel.
 • Z jedné vyučovací hodiny příslušný vyučující
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce, zcela nebo zčásti, z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili svoje zdraví a zdraví svých spolužáků a jiných osob.
 • Žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na osobní hygienu, zvláště před jídlem a po použití toalety.
 • Do školy chodí žáci slušně a čistě oblečeni a upraveni.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 • Při přecházení na místa vyučování a akce mimo budovu školy, se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob; před těmito akcemi doprovázející učitel poučí žáky o pravidlech bezpečnosti.
 • Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, exkurze, branná cvičení a školy v přírodě platí tento školní řád a zvláštní bezpečnostní předpisy se kterými jsou žáci před akcí seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci řídí vnitřním řádem tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků ubytovny.
 • Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci bezpečnostní předpisy vyplývající ze specifiky předmětu.. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví nebo majetku. O poučení žáků na všechny tyto akce provede učitel záznam do třídní knihy (příloha TK - Osnova poučení)

Následující poučení na začátku školního roku (zápis do poučení v TK) provádí třídní učitel:

 • školní řád, bezpečné chování ve třídě, na chodbě, v šatnách, při cestě do školy a ze školy, do školní jídelny, na veřejnosti
 • dopravní kázeň na komunikacích (BESIP)
 • zákaz přinášení předmětů, které nesouvisí s vyučováním, do školy
 • předcházení úrazům, školní úrazy, zásady první pomoci při úrazu
 • nebezpečí vzniku požáru, poplachové požární směrnice školy
 • protidrogová prevence / alkohol, nikotin, drogy
 • ochrana osobních věcí žáků před krádežemi
 • problematika šikanování

Poučení před prázdninami (zápis dopoučení v TK) provádí třídní učitel, který:

 • varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, kontaktu s neznámými lidmi apod.
 • upozorní na možné nebezpeční v případě nálezu nevybuchlé munice a poučí je, jak se v takové situaci zachovat
 • informuje o nebezpečí vzniku požáru, dopravní kázni
 • varuje před koupáním v neznámých místech
 • upozorní na nutnost ochranné přilby a jiných ochranných pomůcek při sportovních aktivitách (cyklistika, lyžování, skateboard atd.)

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 • Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku tyto texty nevracejí, žáci ostatních ročníků ano. Žáci jsou povinni pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před poškozením, ztrátou a vrátit jej na konci roku v řádném stavu.
 • Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci do školy nenosí.
 • U každého svévolného poškození majetku školy, majetku žáků, učitele či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud by škody vznikly nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případě orgánům sociální péče.

V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Tato pravidla jsou uvedena v samostatné části školního řádu – v klasifikačním řádu.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Kontrolu provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen ředitel školy.
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. 9. 2006
 • Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: na chodbě školy, ve sborovně školy.
 • Zaměstnanci byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 30. 8. 2006
 • Žáci školy s ním byli seznámeni prostřednictvím třídních učitelů. Seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 • Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy za společných informacích dne 15. 9. 2005. Řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách.

V Kájově 25.4.2012, Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka školy